ochrana dát

 

Prístup na uvedené stránky môže byt zo strany prevádzkovatela úplne alebo ciastocne podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov užívatela v zmysle zákona NR SR c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov. V takomto prípade bude prevádzkovatel s týmito údajmi nakladat v súlade s právnymi predpismi a vždy tak, aby zabránil akejkolvek ujme osoby, ktorej sa údaje týkajú.

 

Užívatel môže byt pri použití stránok požiadaný aj o priame zadanie svojich osobných údajov. V takomto prípade zadaním údajov udelí svoj súhlas s ich použitím správcovi osobných údajov, ktorým je prevádzkovatel. Osobné údaje môžu byt použité výhradne za úcelom, ktorý je na stránkach uvedený. Užívatel môže svoj súhlas s použitím osobných údajov vziat spät v režime stanovenom platnými právnymi predpismi. Stránky prevádzkovatela môžu byt monitorované nástrojom pre sledovanie návštevnosti, vrátane získavania anonymných štatistických informácií umožnujúcich vyhodnotit dielcie parametre využívania internetových stránok a celkový pocet návštevníkov na týchto stránkach.

 

Stránky www.elfoclub.sk môžu obsahovat informácie, ktoré sú z internetovej stránky ukladané na pevný disk pocítaca užívatela („cookies“). Cookies umožnujú internetovej stránke zapamätat si dôležité informácie o užívatelovi, ktoré užívatelovi ulahcia ich dalšie používanie. Regulácia použitia cookies závisí na užívatelovi. Ak zablokuje užívatel všetky použitia a ukladanie cookies, je možné, že nebude môct využívat niektoré funkcie týchto stránok.

 

Všetky pôvodné fotografie plne podliehajú autorskému právu podla zákona císlo 618/2003 Zbierky zákonov. Ich použitie bez súhlasu autora (vid. tiráž) by sa považovalo za zneužitie a znamenalo by poškodenie autorských práv podla zmieneného zákona. Pokial by ste tak urobili vedome porušujete zákon o autorských právach!

copyright ElfoClub s.r.o