podmienky používania

Právne vyhlásenie   
 
1. Internetové stránky www.elfoclub.sk slúžia k prezentácii spolocnosti Elfo Club s.r.o.., ktorá je ich aj prevádzkovatelom. Prevádzkovatel týmto vydáva podmienky pre užívanie internetových stránok www.elfoclub.sk osobami, ktoré sa k nim pripájajú („užívatelia“). Tieto podmienky môžu byt prevádzkovatelom kedykolvek jednostranne zmenené.

 

2. Prevádzkovatel je v súlade so zák. NR SR c. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich a autorským právom (autorský zákon), a v znení neskorších predpisov, oprávnený vykonávat majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Všetky autorské a priemyselné práva prevádzkovatela Agroservis spol. s r.o., a dalších subjektov k materiálom publikovaným na týchto stránkach sú vyhradené. Jednotlivci môžu vytvárat kópie materiálov publikovaných na týchto stránkach a vytvárat vytlacené kópie vyslovene pre osobnú potrebu a za predpokladu, že nebudú pozmenené. Vytváranie zrkadlových kópií týchto stránok je zakázané.

 

3. Je zakázané akýmkolvek spôsobom zasahovat bez súhlasu prevádzkovatela do technickej podstaty, ci obsahu stránok. Porušenie tohto zákazu môže byt sankciované podla platných predpisov o právach k duševnému vlastníctvu, ako aj trestnoprávnych a dalších predpisov.

 

4. Informácie zverejnené na stránkach nie sú pre prevádzkovatela záväzné. Informácie zverejnené na stránkach môžu obsahovat nepresnosti.  Prevádzkovatel oprávnuje iných prevádzkovatelov iných serverov k vytváraniu odkazov na tieto stránky. U odkazov zo stránok tretích subjektov však nesmú byt uvádzané žiadne nepravdivé a zavádzajúce informácie o prevádzkovatelovi, alebo o predajných strediskách a ani žiadne informácie, ktoré by vytvárali mylný dojem o ich produktoch a službách.

 

5. Tieto stránky sú urcené prevažne pre potrebu a použitie Elfo Club, s.r.o., a jehoclenov klubu a potenciálnych clenov. Prevádzkovatel je oprávnený kedykolvek a akokolvek stránky menit a doplnovat. Všetky popisované stránky alebo služby v rámci www.elfoclub.sk nemusia byt zakaždým dostupné. a Elfo Club s.r.o.. nenesie žiadnu zodpovednost za chyby alebo chýbajúce informácie na stránkach.

 

Dna 1.  12.  2010
Elfo Club s.r.o.

copyright ElfoClub s.r.o